OGŁOSZENIE !!!

   Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/525/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2023r.                    

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w wymiarze 5 godzin dziennie,
a wysokość  opłaty za czas przekraczający bezpłatne godziny wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.